Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stalhouderij Hanemaaijer

Artikel 1           Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Stalhouderij Hanemaaijer: de stalhouderij waar een klant producten of diensten afneemt, geregistreerd onder nummer 69961646 bij de Kamer van Koophandel.
 • Vrijwilligers: alle personen die in opdracht van Stalhouderij Hanemaaijer werkzaamheden verrichten.
 • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met Stalhouderij Hanemaaijer inzake het afnemen of leveren van producten of diensten.
 • Cursist: de natuurlijke persoon die een opleiding volgt, gegeven door Stalhouderij Hanemaaijer.
 • Overeenkomst: mondelinge of schriftelijke overeenstemming tussen een klant en Stalhouderij Hanemaaijer over respectievelijk het afnemen dan wel het leveren van producten of diensten.
 • Producten en diensten: alle producten en diensten geleverd door Stalhouderij Hanemaaijer.

Artikel 2           Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Stalhouderij Hanemaaijer.
 • Stalhouderij Hanemaaijer heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, welke wijzigingen ook gelden ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. Stalhouderij Hanemaaijer zal daarbij de redelijke belangen van de klanten in acht nemen.
 • De wijzigingen treden in werking dertig dagen na bekendmaking daarvan door Stalhouderij Hanemaaijer op haar website of via andere kanalen, dan wel op de datum die genoemd wordt in de bekendmaking.
 • Indien een klant een wijziging in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft de klant het recht de door hem of haar gesloten overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 • Blijft een klant gebruik maken van de producten of diensten van Stalhouderij Hanemaaijer nadat de gewijzigde algemene voorwaarden in werking zijn getreden, dan wordt de klant geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben geaccepteerd en blijft de overeenkomst van kracht.

Artikel 3           Algemeen

 • Alle personen die klant dan wel bezoeker zijn van Stalhouderij Hanemaaijer of door haar georganiseerde activiteiten, zijn gebonden aan het huishoudelijk reglement van Stalhouderij Hanemaaijer.
 • Vrijwilligers zijn gemachtigd klanten dan wel bezoekers van Stalhouderij Hanemaaijer aanwijzingen te geven op het gebied van de gang van zaken binnen de Stalhouderij dan wel de veiligheid.
 • Alle personen die klant dan wel bezoeker zijn van Stalhouderij Hanemaaijer of door haar georganiseerde activiteiten, zijn verplicht aanwijzingen van de Stalhouderij dan wel haar vrijwilligers op te volgen. Brengen klanten en/of bezoekers zich moedwillig in gevaarlijke omstandigheden en/of volgen zij aanwijzingen van de Stalhouderij of haar vrijwilligers niet op waardoor een gevaarlijke situatie kan ontstaan, dan behoudt Stalhouderij Hanemaaijer zich het recht voor deze klant of bezoeker de toegang tot het terrein van de Stalhouderij te ontzeggen.

Artikel 4                Reparatieclausule

 • Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
 • Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in voorgaande paragraaf, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
  • Onverminderd het voorgaande kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

Artikel 5           Totstandkoming overeenkomst

 • De overeenkomt tussen de klant en Stalhouderij Hanemaaijer kan op verschillende manieren tot stand komen:
  • mondeling in persoon of per telefoon met de eigenaar van de Stalhouderij.
  • per e-mail.
  • door ondertekening van een offerte of overeenkomst.
  • aanmelding via de website.
 • Indien het een overeenkomst betreft met een minderjarige is deze pas definitief indien een schriftelijke bevestiging met handtekening van een ouder of wettelijk voogd is overlegd.

Artikel 6           Levering diensten

 • De levering van een dienst door Stalhouderij Hanemaaijer is pas definitief als:
  • De klant een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van zijn / haar gevraagde dienst.
  • Het volledige geldbedrag bij aanvang van de dienst is voldaan. Indien het volledige bedrag niet is voldaan bij aanvang van de dienst heeft Stalhouderij Hanemaaijer het recht de dienst te weigeren.
  • Bij aanvraag van de dienst word(en) de leveringsdag(en) voor de betreffende dienst in onderling overleg tussen de Stalhouderij en aanvrager vastgelegd.
  • Indien een dienst door externe redenen niet door kan gaan kunnen er kosten in rekening gebracht worden. De extra kosten van deze dag worden door Stalhouderij Hanemaaijer bepaald.

Artikel 7           Betaling

 • Bij overeenkomen van een dienst, dient een aanbetaling van € 200,00 te worden voldaan.
 • Het verschuldigde bedrag moet voor aanvang van de overeenkomst volledig worden voldaan op basis van een door Stalhouderij Hanemaaijer verzonden factuur.
 • Stalhouderij Hanemaaijer hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
 • Indien niet tijdig is voldaan aan de betalingsverplichting zal Stalhouderij Hanemaaijer als volgt handelen:
 • Op het moment dat de betalingstermijn met 14 dagen is overschreden volgt een betalingsherinnering.
  • Indien 14 dagen na de betalingsherinnering nog niet is voldaan aan de betalingsverplichting volgt een aanmaning waarbij wettelijke incassokosten en rente in rekening worden gebracht.
  • Is er 14 dagen na de aanmaning nog niet voldaan aan de betalingsverplichting dan besteed Stalhouderij Hanemaaijer het incasseren van de factuur uit aan een incassobureau.

Artikel 8           Annulering of voortijdige beëindiging

 • Bij annulering van een overeenkomst zal volgens de volgende staffel annuleringskosten in rekening gebracht worden door Stalhouderij Hanemaaijer aan de klant:
  • Tot 4 weken voor aanvang:                                                            40% van het factuurbedrag.
  • Tot 2 weken voor aanvang:                                                            80% van het factuurbedrag.
  • Dag voor aanvang:                                                                            100% van het factuurbedrag.
 • Annulering dient altijd schriftelijk te worden bevestigd.
 • Indien er geen sprake is van overmacht, zal er geen restitutie van gedane betalingen plaatsvinden.
 • Indien men voortijdig wenst te beëindigen en er is wel sprake van overmacht, zal er restitutie plaatsvinden van gedane betalingen voor ten hoogste een bedrag dat in redelijke verhouding staat tot het deel van de niet genoten dienst, met uitzondering van de bedragen die verband houden met betaalde (inkoop) kosten aan derden.
 • Eventuele terugbetalingen door Stalhouderij Hanemaaijer worden binnen 14 dagen na ontstaan van de terugbetalingsverplichting voldaan.

Artikel 9          Annulering door Stalhouderij Hanemaaijer

 • Stalhouderij Hanemaaijer heeft het recht overeenkomsten te annuleren. Stalhouderij Hanemaaijer zal de deelnemer daarover schriftelijk berichten, uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de overeengekomen dienst.
 • Stalhouderij Hanemaaijer zal de deelnemer in voorkomende situaties een alternatieve datum aanbieden. Indien de deelnemer daarmee niet akkoord gaat, zal Stalhouderij Hanemaaijer het betaalde bedrag terugstorten.

Artikel 10         Overmacht

 • Stalhouderij Hanemaaijer verplicht zich tot het leveren van de overeengekomen dienst(en) tenzij er sprake is van overmacht.
 • Er is sprake van overmacht tot nakoming van de overeenkomst door Stalhouderij Hanemaaijer indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de macht van Stalhouderij Hanemaaijer.
 • Stalhouderij Hanemaaijer verplicht zich tot het eenmalig bieden van alternatieve dagen, lessen of levering zodra deze in het geval van overmacht geen doorgang konden vinden.

Artikel 11         Gebruik paarden / materialen

 • Indien de klant paarden / materialen in bruikleen heeft gekregen van Stalhouderij Hanemaaijer tijdens opleiding, dan dient de klant de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht te nemen ten aanzien van deze paarden / materialen.
 • Bij verlies of diefstal wordt de aanschafwaarde van de materialen door Stalhouderij Hanemaaijer bij de klant in rekening gebracht.
 • Indien is vastgesteld dat de paarden / materialen door onzorgvuldig handelen van de klant gewond, beschadigd of defect geraakt zijn, zullen de kosten voor veearts, herstel of vervanging door Stalhouderij Hanemaaijer bij de klant in rekening gebracht worden.
 • Indien een klant materialen huurt bij Stalhouderij Hanemaaijer, zal hiervoor een aparte huurovereenkomst getekend worden.

Artikel 12         Aansprakelijkheid

 • Stalhouderij Hanemaaijer zal haar verplichtingen jegens haar wederpartij naar beste weten en kunnen tot uitvoering brengen en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden (waaronder leveranciers) in te schakelen.
 • Indien een klant op enigerlei wijze schade oploopt ten gevolge van overlijden, lichamelijk of geestelijk letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal en materieel verlies tijdens of ten gevolge van de activiteit(en) dan kan Stalhouderij Hanemaaijer en haar medewerkers niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij dit aan grove schuld van Stalhouderij Hanemaaijer of medewerkers te wijten valt.
 • Stalhouderij Hanemaaijer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden, omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Stalhouderij Hanemaaijer en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan kunnen worden toegerekend.
 • Stalhouderij Hanemaaijer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten, schade en interesten welke ontstaan door daden of nalatigheid van de klant.
 • Stalhouderij Hanemaaijer is nimmer aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, verduistering, vermissing of verwisseling van door klanten of bezoekers meegebrachte zaken.
 • Alle Klanten waarmee Stalhouderij Hanemaaijer een Overeenkomst heeft gesloten, alsmede eenieder die zich ophoudt op het terrein van Stalhouderij Hanemaaijer en eenieder die daar een paard stalt, berijdt, begeleidt of africht:
  • doet dit geheel op eigen risico;
 • is aansprakelijk voor alle schade die hij/zij of zijn/haar paard toebrengt aan de accommodatie of aan eigendommen van Stalhouderij Hanemaaijer en voor alle aan Klanten toegebrachte schade; en dient zich te houden aan het regelement van Stalhouderij Hanemaaijer
 • Stalhouderij Hanemaaijer adviseert aan eenieder die aan een opleiding deelneemt een bijpassende verzekering af te sluiten bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij.
 • Stalhouderij Hanemaaijer accepteert geen aansprakelijkheid als gevolg van het ontbreken van een verzekering.

Artikel 13         Relatiebestand

 • De klant geeft toestemming om naam, adresgegevens en overige relevante gegevens op te nemen in het relatiebestand van Stalhouderij Hanemaaijer, teneinde te worden gebruikt om deze onder meer te informeren over opleiding Menbewijs/opleidingen/trainingen en voor doeleinden van persoonlijke ontwikkeling.
 • Op eerste verzoek van klant worden adresgegevens als in lid 1 bedoeld uit het relatiebestand verwijderd, behalve indien:
  • De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst en/of de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de opdrachtnemer of van een derde aan wie de gegevens zijn verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Artikel 14         Visueel materiaal

 • Indien een deelnemer, degenen die hem of haar vergezellen of zich door zijn of haar toedoen op de locatie, op een foto of film staan die gebruikt wordt voor promotionele doeleinden voor Stalhouderij Hanemaaijer, wordt diens instemming met het gebruik van de afbeelding in de publicatie vermoed, zelfs indien hij of zij op de afbeelding herkenbaar is.

Artikel 15         Geheimhouding

 • Alle informatie, persoonlijk dan wel zakelijk, die Stalhouderij Hanemaaijer of de in haar opdracht werkzaam zijnde personen tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden ter ore komt, wordt gezien en behandeld als strikt vertrouwelijk.
 • Op bovenstaand artikel wordt alleen uitzondering gemaakt overeenkomstig de inhoud van artikel 12 of als er sprake is van wettelijke meldingsplicht.

Artikel 16         Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Voor zover afwijking van competentieregels is toegestaan zullen geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam tenzij opdrachtnemer als vorderende partij ervoor kiest de zaak voor te leggen aan de volgens de wettelijke competentieregels bevoegde rechter.